statut szkoły

                                                                                                                                    wrzesień 2020, Utrecht

 

     STATUT POLSKIEJ SZKOŁY W UTRECHCIE

 

  1. Cel działania Polskiej Szkoły w Utrechcie to nauka języka polskiego, kultury polskiej, podtrzymanie tradycji i kulturowego związku z Polską skierowane do polonijnych dzieci i ich rodziców.
  2. Idea Polskiej Szkoły w Utrechcie opiera się na wolontariacie. Oznacza to, że Zarząd Szkoły wraz z rodzicami dobrowolnie (w charakterze wolontariuszy) podejmuje się wszelkich zadań i obowiązków związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć. Projekt ten wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu ze strony Zarządu i nauczycieli, dlatego niezbędny jest minimalny wkład finansowy rodziców (przeznaczany na: lokal, pomoce naukowe, artykuły szkolne, akcesoria plastyczne itp.).
  3. Grupa docelowa Polskiej Szkoły w Utrechcie – dzieci w wieku 3-11 lat z korzeniami polskimi lub pochodzące z rodzin polsko-holenderskich, mówiące po polsku lub dwujęzyczne.
  4. Cel działania Polskiej Szkoły w Utrechcie:

   4.1. Możliwość regularnego kontaktu z językiem polskim, rozwój i doskonalenie języka, nauka historii i kultury polskiej.

   4.2. Wskazywanie i akceptacja podobieństw i różnic w kulturze polskiej i holenderskiej rozumianych jako ogromna wartość dwujęzyczności i kulturowości.

   4.3. Kontakt między dziećmi z korzeniami polsko-holenderskimi lub z polskimi.

   4.4. Podtrzymywanie kontaktu z językiem.

   4.5. Wymiana kulturowa – dotycząca dzieci, ale także rodziców, szczególnie z rodzin polsko-holenderskich.

5. Polska Szkoła w Utrechcie jest szkołą świecką i nie zajmuje stanowiska w kwestii przekonań politycznych i wyznaniowych. Dotyczy to także stylu życia, rozumianego jako sposób żywienia, styl wychowywania, ubierania itp., o ile nie godzą one w powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

6. Plan nauczania języka polskiego i pokazywanie kultury polskiej ma autorski charakter i jest dostosowany do zróżnicowanych umiejętności uczniów Polskiej Szkoły w Utrechcie. Nauka odbywa się w sposób przyjemny, łatwo zrozumiały i przyswajalny dla dzieci w określonym wieku. Komponuje się z ich codziennością, a także umiejętnościami nabywanymi w szkole holenderskiej.

7. Założenia statutowe Szkoły motywują Zarząd i nauczycieli do szukania ciekawych form dydaktycznych, odpowiednich do realiów nauczania i funkcjonowania współczesnego dziecka. Nauczyciele Polskiej Szkoły w Utrechcie są zobowiązani do odbywania szkoleń z zakresu stale aktualizowanej dydaktyki dziecka polonijnego.