regulamin szkoły

                                                                                                                                                  wrzesień 2019, Utrecht

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY W UTRECHCIE  

 1. Polska Szkoła w Utrechcie przy ul. ‘t Goylaan 77 prowadzi zajęcia z języka polskiego i kultury polskiej skierowane do polonijnych dzieci w wieku 3-11 lat. 
 2. Obowiązek szkolny dzieci realizują w szkole holenderskiej lub innej. Polska Szkoła ma charakter dodatkowej edukacji.
 3. Zajęcia odbywają się w dwie soboty każdego miesiąca w godzinach 13.15-16.30 (zawierają dwie 15-minutowe przerwy) od września do czerwca.
 4. Terminy zajęć w roku szkolnym 2019/20 są podane w zakładce “Plan Zajęć” na stronie Szkoły.
 5. Udział w zajęciach z języka polskiego w Polskiej Szkole w Utrechcie jest dobrowolny, za zgodą i wolą rodzica polonijnego dziecka, po podpisaniu z nim umowy w trakcie trwania roku szkolnego. 
 6. Dzieci w Polskiej Szkole w Utrechcie są podzielone na 2 grupy wiekowe: 3-6 lat i 7-11 lat. Kryteria podziału dzieci na grupy: wiek i kompetencje językowe.
 7. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego, Szkoła nie zwraca Rodzicom poniesionych kosztów uczestnictwa w zajęciach. 
 8. Dziecko może dołączyć do grup uczących się w Polskiej Szkole w Utrechcie w każdym momencie roku szkolnego. 
 9. W trakcie trwania zajęć nauczyciel ponosi odpowiedzialność za dzieci, w czasie przerw za dzieci odpowiedzialni są rodzice. 
 10. Rodzice wyznaczają dyżury związane z opieką nad dziećmi w czasie przerw w zajęciach oraz z uporządkowaniem sal, w jakich odbywają się zajęcia, po ich zakończeniu. Lista dyżurów rodziców jest sporządzana najpóźniej na drugim spotkaniu. Jeżeli rodzic „dyżurny” jest nieobecny w czasie „swojego dyżuru”, jest zobowiązany wskazać zastępstwo innego rodzica po wcześniejszym z nim porozumieniu i powiadomienie pisemne Szkoły o zaistniałej zmianie (Whatsapp, e-mail, sms).
 11. W razie nieobecności nauczyciela, Szkoła zapewnia zastępstwo. W sytuacji szczególnej, gdy zajęcia się nie odbywają z winy Szkoły, Szkoła jest zobowiązana odrobić je w pasujący większości dzieci terminie po uprzednim ustaleniu daty. Szkoła ma obowiązek zaproponować przynajmniej dwa dodatkowe terminy (sobota).
 12. W razie nieobecności dziecka rodzic zobowiązuje się do poinformowania szkoły najpóźniej do 24h przed rozpoczęciem zajęć.
 13. Rodzic zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez swoje dziecko w szkole.
 14. Niepodpisanie umowy przy jednoczesnym przyprowadzeniu dziecko na zajęcia oznacza pełną akceptację STATUTU i REGULAMINU Polskiej Szkoły w Utrechcie, który jest podany do ogólnej informacji na stronie www.polskaszkolautrecht.nl                                 
   

Zarząd Polskiej Szkoły w Utrechcie