regulamin szkoły

                                                                                                                                                  wrzesień 2019, Utrecht

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY W UTRECHCIE  

 • Polska Szkoła w Utrechcie przy ul. ‘t Goylaan 77 prowadzi zajęcia z języka polskiego i kultury polskiej skierowane do polonijnych dzieci w wieku 3-11 lat. 
 • Obowiązek szkolny dzieci realizują w szkole holenderskiej lub innej. Polska Szkoła ma charakter dodatkowej edukacji.
 • Zajęcia odbywają się w dwie soboty każdego miesiąca w godzinach 13.15-16.30 (zawierają dwie 15-minutowe przerwy) od września do czerwca.
 • Terminy zajęć w roku szkolnym 2019/20 są podane na stronie Szkoły.
 • Udział w zajęciach z języka polskiego w Polskiej Szkole w Utrechcie jest dobrowolny, za zgodą i wolą rodzica polonijnego dziecka, po podpisaniu z nim umowy w trakcie trwania roku szkolnego. 
 • Dzieci w Polskiej Szkole w Utrechcie są podzielone na 2 grupy wiekowe: 3-6 lat i 7-11 lat. Kryteria podziału dzieci na grupy: wiek i kompetencje językowe.
 • Płatność za zajęcia języka polskiego w Polskiej Szkole w Utrechcie jest jednorazowa (200 euro + 10 euro wpisowego), pobierana przy podpisywaniu umowy, najpóźniej do końca września br. szkolnego.
 • W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego, Szkoła nie zwraca Rodzicom poniesionych kosztów uczestnictwa w zajęciach. 
 • Dziecko może dołączyć do grup uczących się w Polskiej Szkole w Utrechcie w każdym momencie roku szkolnego. 
 • W trakcie trwania zajęć nauczyciel ponosi odpowiedzialność za dzieci, w czasie przerw za dzieci odpowiedzialni są rodzice. 
 • Rodzice wyznaczają dyżury związane z opieką nad dziećmi w czasie przerw w zajęciach oraz z uporządkowaniem sal, w jakich odbywają się zajęcia, po ich zakończeniu. Lista dyżurów rodziców jest sporządzana najpóźniej na drugim spotkaniu. Jeżeli rodzic „dyżurny” jest nieobecny w czasie „swojego dyżuru”, jest zobowiązany wskazać zastępstwo innego rodzica po wcześniejszym z nim porozumieniu i powiadomienie pisemne Szkoły o zaistniałej zmianie (Whatsapp, e-mail, sms).
 • W razie nieobecności nauczyciela, Szkoła zapewnia zastępstwo. W sytuacji szczególnej, gdy zajęcia się nie odbywają z winy Szkoły, Szkoła jest zobowiązana odrobić je w pasujący większości dzieci terminie po uprzednim ustaleniu daty. Szkoła ma obowiązek zaproponować przynajmniej dwa dodatkowe terminy (sobota).
 • Niepodpisanie umowy przy jednoczesnym przyprowadzeniu dziecko na zajęcia oznacza pełną akceptację STATUTU i REGULAMINU Polskiej Szkoły w Utrechcie, który jest podany do ogólnej informacji na stronie www.polskaszkolautrecht.nl

                                 

Zarząd Polskiej Szkoły w Utrechcie